Ympäristöohjelma

 

Yrityksen johtotähtenä on toteuttaa kaikilla toiminnan tasoilla ympäristön vastuullisuutta.

Vastuullisuus Mattopalvelu Liljavirta Oy:ssä tarkoittaa visioita ja kestävää kehitystä tukevaa toimintaan. Yritys pyrkii paitsi omassa toiminnassaan niin myös tarjoamissaan palveluissa ja tuotteissa tehokkaasti toimenpiteisiin, joilla hillitään kasvihuonekaasujen syntyä.

Toiminnan suunnittelussa huomioidaan mm. ympäristövaikutukset vesistöön, ilmaan ja maaperään sekä otetaan huomioon lakien ja asetusten vaatimukset.

Yritys seuraa jatkuvasti toimintaansa ja siinä syntyviä jätemääriä ja laatua sekä kehittää niille uusiokäyttöä.

Yrityksen toimintaa ohjaa lisäksi Hausjärven kunnan ympäristölautakunnan Mattopalvelu Liljavirta Oy:lle myöntämä ympäristönsuojelulain 28§ mukainen ympäristölupa.

 

1        Pesuprosessi

Käytetyt pesuaineet täyttävät Ruotsin luonnonsuojeluliiton Bra Miljö Val-ympäristövaatimukset.

Käytössä olevat pesuaineet ovat nestemäisiä ja ne annostellaan pesukoneisiin robotin avulla tarkasti säädetyn annostelumäärän mukaisesti, joten yliannostusta ei tapahdu.

Näin saadaan aina optimiannostus ja pesuainejäämät jäteveteen mahdollisimman pieniksi.

Veden kulutusta on pienennetty huuhteluveden kierrätyksellä pesuvedeksi ja huuhtelukertoja on vähennetty pesutuloksen kuitenkaan kärsimättä.

Prosessivedet johdetaan kunnalliseen jätevesiverkkoon.

Prosessin melusaastetta pyritään pienentämään erilaisin äänenvaimentimin ja työmenetelmiä kehittämällä.

2        Jätelajit ja niiden käsittely

Mattopalvelu Liljavirta Oy erottelee irtojätteestä paperin, pahvin, metallin sekä puutavaran.

Nämä jätteet menevät kunnallisen jätehuollon toimesta uusiokäyttöön ja loput sekajätteet

menevät poltettavaksi ja muuttuvat kaukolämmöksi ja sähköksi lähistöllä sijaitsevalla jätteenkäsittelylaitoksella.

Yrityksen toiminnasta ei synny mitään kaatopaikkajätettä.

Ongelmajätteet; kuten loisteputket, elektroniikkaromu ym. viedään yhtiön toimesta asian mukaisiin SER vastaanottopisteisiin. Akut ja paristot palautetaan niitä myyviin yrityksiin hävitettäviksi.

Tyhjät pesuainetynnyrit ja kuljetuslavat menevät uusiokäyttöön.

Käytöstä poistetut matot ja mopit mennevät uusiokäyttöön mm. suojamatoiksi, öljyn imeytykseen ym. toimintaan.

3        Polttoaineen kulutus ja jakelu

Kiinteistön lämmitykseen ja prosessihöyryn tuottamiseen käytetään kevyttä polttoöljyä. Pannuhuoneen kattiloiden hyvä kunto sekä palopesien säännöllinen puhtaanapito ja säätö, sekä höyrylinjojen hyvä eristys yhdessä lämmön talteenoton kanssa vähentävät öljyn kulutusta.

Ajoreittien suunnittelulla ja autojen korkeat kuormien täyttöasteet vähennetään turhia ajokilometrejä ja näin myös pakokaasupäästöjä. Noudamme ja palautamme pyykkiä samalla reitillä. Jakelu tapahtuu yrityksen omilla autoilla jolloin se mahdollistaa kuljettajien koulutuksen ja autojen kunnon hyvän seurannan.

Kuljettajat koulutetaan taloudellisen ja ennakoivan ajotavan kursseilla.

Kuljetuskaluston uusiminen on vähentänyt omalta osaltaan kasvihuonekaasuja.